درباره فلش کروماتوگرافی و کروماتوگرافی مقدماتی

کروماتوگرافی مقدماتی و فلش کروماتوگرافی، تکنیک هایی برای غنی سازی و خالص سازی ترکیب هدف (معمولا ترکیبات گرانبها) از مخلوط ترکیبات به منظور آنالیز دقیق تر و یا برای اهداف تجاری می باشند. نخستین بار تقاضا برای فلش کروماتوگرافی و کروماتوگرافی مقدماتی از صنایع دارویی، زیست فناوری، پتروشیمی و سموم گیاهی آغاز شد. در صنعت داروسازی از این تکنیک ها برای گستره وسیعی از کاربردها شامل خالص سازی ترکیبات کوچک، پپتیدها و همچنین خالص سازی ترکیبات طبیعی استفاده می شود.
 
تکنیک های کروماتوگرافی مقدماتی و فلش کروماتوگرافی امکان جداسازی نمونه ها را در مقیاس گرم و در زمان کوتاه فراهم می کنند. در این تکنیک های کروماتوگرافی، همانند کروماتوگرافی تجزیه ای، جداسازی بصورت تابعی از برهمکنش نسبی ترکیبات گوناگون نمونه با فاز ساکن و فاز متحرک می باشد. ترکیباتی که برهمکنش قوی تری با فاز ساکن نسبت به فاز متحرک برقرار می کنند، توسط ستون بیشتر بازداری می شوند (و بالعکس). فلش کروماتوگرافی نوع سریع کروماتوگرافی مقدماتی است که در آن حلال با سرعت جریان زیاد پمپ می شود
شرکت بوچی، دستگاه های Reveleris® X2 و Reveleris® X2-UV را به منظور انجام فلش کروماتوگرافی و مدل Reveleris® PREP را به منظور انجام هم فلش و هم کروماتوگرافی مقدماتی ارائه می کند.
 

مدل های X2 و PREP قابلیت مجهز شدن به آشکارساز فرابنفش ((UV و آشکارساز پراکنده کننده نور تبخیری (ELSD) را دارند.

آشکارساز UV، طول موج های تشخیص مختلف بین 200 تا 500 نانومتر را فراهم می کند و امکان نظارت همزمان سه طول موج برای هدایت واحد جمع کننده اجزای ترکیب نمونه را فراهم می کنند.

UV-Vis Detector C-640
 
آشکارساز ELSD یک آشکارساز حساس به جرم است که فاز متحرک را تبخیر کرده و ذراتی که از آشکارساز فوتومتری عبور می کنند را شناسایی می کند. مزیت اصلی این آشکاساز این است که ترکیبات غیر فرار بدون توجه به ویژگیهای طیف بینی آنها شناسایی می شوند. بعلاوه، آشکارساز ELSD امکان استفاده از فاز متحرک هایی که طول موج جذبی یکسان با ترکیب مورد نظر دارند را فراهم می کند.
ELS Detector C-650
 
اسکرول به بالا