درباره آنالیز کننده کل نیتروژن و پروتئین

اندازه گیری کل نیتروژن و پروتین در صنایع غذایی، خوراک دام، کود و دارویی، یکی از آنالیزهای اساسی در کنترل کیفیت و تضمین کیفیت می باشد. در واقع میزان پروتئین از درصد نیتروژن اندازه گیری شده در نمونه محاسبه می …

درباره آنالیز کننده کل نیتروژن و پروتئین بیشتر بخوانید…