درباره فلش کروماتوگرافی و کروماتوگرافی مقدماتی

کروماتوگرافی مقدماتی و فلش کروماتوگرافی، تکنیک هایی برای غنی سازی و خالص سازی ترکیب هدف (معمولا ترکیبات گرانبها) از مخلوط ترکیبات به منظور آنالیز دقیق تر و یا برای اهداف تجاری می باشند. نخستین بار تقاضا برای فلش کروماتوگرافی و …

درباره فلش کروماتوگرافی و کروماتوگرافی مقدماتی بیشتر بخوانید…