درباره استخراج

به منظور آنالیز یک ترکیب در ماتریس های پیچیده، لازم است ترکیب مورد نظر استخراج شده و از ترکیبات دیگر ماتریس جدا شود. شرکت بوچی برای اهداف استخراج، سه روش استخراج ارائه می دهد: استخراج داغ (HE)، استخراج سوکسله و …

درباره استخراج بیشتر بخوانید…