درباره تبخیر کننده همزمان

مدل MultivaporTM یکی دیگر از انواع دستگاه های تبخیرکننده است که می توان از آن برای تبخیر همزمان حداکثر 12 نمونه بهره برد. این وسیله، یک تبخیر کننده گردابی با 6 یا 12 …

درباره تبخیر کننده همزمان بیشتر بخوانید…