درباره طیف بینی مادون قرمز نزدیک (NIR)

ProxiMate™ LaunchConfidence and Motivation to Launch Proximate Successfullyاستحکام و مقاومت زیاد  ویژگی های کاربردی  کلیدی  وضعیت های اندازه گیری دید از بالا و پایین و ترکیبی  طیف بینی مادون قرمز نزدیک (NIR) یک فناوری …

درباره طیف بینی مادون قرمز نزدیک (NIR) بیشتر بخوانید…