دستگاه سوکسله مدل Universal Extractor E-800

دستگاه استخراج مدل UniversalExtractor E-800 به طور کاملی برای هرنوع استخراج طراحی گردیده است. 6 جایگاه استخراج مجزا با کنترل مجزای هر جایگاه امکان انجام 6 استخراج با 6 روش …

دستگاه سوکسله مدل Universal Extractor E-800 بیشتر بخوانید…