مواد مصرفی برای خنثی سازی در اسکرابر

مرحله ی جذب اسکرابر ناخواسته ترین ذرات را توسط گرانول های کربن اکتیو یا گرانول های جذبی عمومی جذب می کند. همچنین باعث تقطیر مجدد ذرات بخار آب می گردد. با تعویض به موقع مواد مصرفی در اسکرابر، آزمایشگاه خود …

مواد مصرفی برای خنثی سازی در اسکرابر بیشتر بخوانید…