تبخیر کننده همزمان مدل Multivapor P-6 / P-12

سرعت تبخیر نمونه خود را برای چندین نمونه افزایش دهید. با سهولت استفاده، Multivapor برای به حداکثر رساندن کارایی طراحی شده است.کارآمد در استفاده از حجم های مختلف حلال و اندازه نمونه متفاوت.دید کامل نمونه ها در طی فرایند تبخیر.نمونه …

تبخیر کننده همزمان مدل Multivapor P-6 / P-12 بیشتر بخوانید…