تبخیر کننده همزمان مدل SyncorePlus

ذستگاه تبخیر موازی SyncorePlus ما با دو پیکربندی ارائه می شود. SyncorePlus آنالیزور “Pre-Analytical” و “SyncorePlus Polyvap “Throughput.مورد مصرف: به طور ویژه برای تبخیر نمونه ها در یک حجم مشخص …

تبخیر کننده همزمان مدل SyncorePlus بیشتر بخوانید…