تبخیر کننده همزمان مدل SyncorePlus

ذستگاه تبخیر موازی SyncorePlus ما با دو پیکربندی ارائه می شود. SyncorePlus آنالیزور “Pre-Analytical” و “SyncorePlus Polyvap “Throughput.مورد مصرف: به طور ویژه برای تبخیر نمونه ها در یک حجم مشخص در مرحله Pre-Analytical طراحی شده است. Polyvap: برای بالا بردن …

تبخیر کننده همزمان مدل SyncorePlus بیشتر بخوانید…